Regulamin

 

                                                   

                                        

Regulamin Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Rozdział I

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Baza – system informatyczny, wykonany w technologii Web z dostępem przez Internet, o nazwie Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich (dalej Baza, portal, serwis), w którym zarejestrowani użytkownicy będą publikować ogłoszenia w celu realizacji zasady konkurencyjności.
 2. Beneficjent– podmiot (lider/partner projektu), który otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektu w ramach jednego z programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Spójności, dalej zwany także Zamawiającym.
 3. Dane osobowe – zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182 z poź. zm.) są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W Bazie przetwarzane są dane osobowe Beneficjentów, Użytkowników oraz Operatorów.
 4. Internauta – każdy podmiot korzystający z Bazy (np. przeglądający strony portalu, wyszukujący ogłoszenia itp.), który nie posiada statusu Użytkownika ani Operatora.
 5. Konto – zespół cech identyfikujących Użytkownika i Operatora w Bazie, z których wynika możliwość dostępu do określonych zasobów Bazy. Konto składa się z: nazwy użytkownika, jego hasła, danych o Użytkowniku lub Operatorze oraz ich uprawnień.
 6. Ministerstwo – należy przez to rozumieć Ministerstwo Rozwoju, właściciela i zleceniodawcę Bazy.
 7. Ogłoszenie – informacja o planowanych przez Beneficjenta zakupach, opublikowana w Bazie przez Użytkownika, utworzona w oparciu o istniejący w Bazie formularz i zawierająca wszelkie elementy wskazane w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 8. Operator – użytkownik o specjalnych uprawnieniach, które pozwalają mu na zarządzanie całą Bazą, udzielanie dostępu do modułu umożliwiającego dodawanie ogłoszenia, dbanie o poprawność wyświetlanych informacji, świadczenie usług wsparcia technicznego. Funkcję Operatora pełnią wyznaczeni pracownicy Ministerstwa Rozwoju.
 9. Projekt – ograniczone w czasie przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego.
 10. Regulamin –  niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Bazy, prawa i obowiązki Zamawiających, warunki i zasady ochrony danych osobowych, prawa autorskie, jak również zakres odpowiedzialności Użytkowników i Operatorów.
 11. Użytkownik – zarejestrowany podmiot upoważniony do publikacji ogłoszeń w Bazie w imieniu Beneficjenta, posiadający dostęp po zalogowaniu do części portalu wymagającej autoryzacji np. do modułu dodawania ogłoszeń.
 12. Zasada konkurencyjności – zasada o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zasada konkurencyjności ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez dopuszczenie jak najszerszego grona podmiotów, które mogłyby być zainteresowane realizacją zamówień zlecanych przez Beneficjentów.

 

Rozdział II

Postanowienia ogólne i cel Bazy

 1. Dostęp do Bazy jest bezpłatny.
 2. Baza stanowi wyłączną własność Ministerstwa.
 3. Celem Bazy jest stworzenie warunków realizacji zasady konkurencyjności dla Beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Spójności, czyli zapewnienie przejrzystości i szerokiego dostępu do zamówień udzielanych w ramach zasady konkurencyjności.
 4. Cel określony w pkt. 3 realizowany jest przez Użytkowników poprzez bezpłatne umieszczanie w Bazie ogłoszeń o zamówieniach oraz poprzez powszechnie dostępny (niewymagający autoryzacji) sposób ich odszukiwania i odczytu przez Internautów.

 

Rozdział III

Korzystanie z Bazy

 1. Korzystanie z Bazy oznacza każdą czynność Użytkownika Bazy, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronach internetowych Bazy oraz wszelkie czynności związane z upublicznianiem ogłoszenia.
 2. Ministerstwo poprzez Operatora udostępnia Użytkownikom wsparcie techniczne za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane kontaktowe dostępne są na stronach Bazy. Poprzez ten kanał Użytkownicy mogą otrzymać informację i pomoc w rozwiązaniu problemów technicznych i obsługowych.
 3. Użytkownik, umieszczając ogłoszenie, zobowiązany jest do formowania treści w sposób dostępny tzn. w taki, który pozwala na odczytanie przez osoby z niepełnosprawnościami tak, aby miały możliwość zapoznania się z pełną zawartością ogłoszenia. Dotyczy to przede wszystkim nieumieszczania w Bazie skanów dokumentów lub niedostępnych grafik czy plików multimedialnych, których odczytanie przy wykorzystaniu programów czytających może być niemożliwe.
 4. Treści i materiały umieszczane w ogłoszeniach przez Użytkownika powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
 5. Zabronione jest umieszczanie w Bazie:
  1. treści, które zawierają słowa lub zwroty powszechnie uznawane za obraźliwe lub obelżywe;
  2. materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym i marketingowym oraz linków do tych materiałów;
  3. jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności materiałów pochwalających treści rasistowskie, faszystowskie, nazistowskie, komunistyczne, zawierających treści pornograficzne, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszające prawa innych osób i inne zabronione polskim prawem;
  4. treści posiadających linki do szkodliwego oprogramowania (wirusy, robaki, trojany itd.);
  5. ogłoszeń nieprawdziwych i rażąco wybrakowanych oraz zawierających istotne błędy językowe (w szczególności takie, wskutek których treść materiałów jest niezrozumiała);
  6. informacji i materiałów, których ujawnienie może stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej;
  7. spamu, tj. wielokrotnego powtarzania tej samej lub zbliżonej treści.
 6. W sytuacji umieszczenia w Bazie treści wypełniających znamiona przestępstwa ściganego z urzędu zostaną powiadomione właściwe organy ścigania.
 7. W przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Bazie treści o charakterze bezprawnym, Operator Bazy bez wcześniejszego powiadomienia może dezaktywować konto Użytkownika, który przedmiotową treść wprowadził.
 8. Zabronione są działania mogące utrudnić działanie Bazy.
 9. W przypadku stwierdzenia działań mogących utrudnić działanie Bazy Operator wzywa Użytkownika do natychmiastowego wyjaśnienia sprawy bądź blokuje jego konto do czasu wyjaśnienia sprawy.
 10. Operator Bazy zastrzega sobie prawo do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do materiałów w przypadku stwierdzenia, że ich treść jest bezprawna lub w przypadku uzyskania urzędowego zawiadomienia o jej bezprawnym charakterze, lub też uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści.
 11. Każdy Użytkownik, który powziął wiedzę o umieszczeniu w przypisanych mu ogłoszeniach w Bazie materiałów o bezprawnym charakterze, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Operatora Bazy.
 12. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z funkcjonalności dostępnych w Bazie, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z aktualnej przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  4. dla części Bazy wymagającej autoryzacji posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 13. Użytkownik, zamieszczając w Bazie wszelkie materiały stanowiące elementy ogłoszenia (np. opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, informacje o wagach punktowych lub procentowych, opis sposobu przyznawania punktacji), wyraża tym samym zgodę na wgląd w te materiały przez wszystkich użytkowników oraz Internautów korzystających z Bazy.
 14. Ministerstwo zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji funkcjonalności, narzędzi oraz sposobu działania Bazy, w tym usunięcie wszelkich zgromadzonych w Bazie danych, zaprzestania działalności oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi bazy nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Ministerstwa.

 

Rozdział IV

Konto Użytkownika - Zamawiającego

 1. Rozpoczęcie korzystania z Bazy w części portalu wymagającej autoryzacji jest możliwe po utworzeniu i aktywacji Konta.
 2. W celu utworzenia Konta, Użytkownik zobowiązany jest dokonać rejestracji.
 3. Każdy Użytkownik w trakcie procesu rejestracji do części Bazy wymagającej autoryzacji potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. W trakcie procesu rejestracji w Bazie Beneficjent dokonuje akceptacji Użytkownika, który rozpoczął proces rejestracji. Akceptacja oznacza wyrażenie przez Beneficjenta zgody na publikację w jego imieniu Ogłoszeń przez Użytkownika.
 5. Zrealizowanie w pełni procedury aktywacji Konta w Bazie możliwe jest dla Użytkownika, który:
  1. oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu, a także zobowiązuje się do jego przestrzegania;
  2. wprowadził poprawne dane w formularzu rejestracyjnym we wszystkich wymaganych polach;
  3. pozytywnie przeszedł weryfikację w oparciu o dane zawarte w formularzu;
  4. otrzymał mail aktywacyjny przekazujący dane indentyfikacyjne do Konta (login i hasło) i aktywował je poprzez link zawarty w otrzymanym mailu.
 6. Zabrania się udostępniania danych identyfikacyjnych swojego Konta innym osobom, a w szczególności hasła dostępu.
 7. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych osób.
 8. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Operator Bazy może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 9. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Operator Bazy może:
  1. wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, i/lub
  2. zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.
 10. Konto może być zablokowane w odpowiedzi na brak logowania przez 180 dni kalendarzowych. Aby ponownie aktywować konto należy zgłosić się do Operatora Bazy.
 11. W sytuacji, gdy Użytkownik nie będzie już korzystał z konta (np. w związku z zakończeniem projektu) obowiązany jest zawiadomić Operatora Bazy w celu zablokowania konta.
 12. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta w przypadku stwierdzenia łamania przez jego właściciela zasad niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział V

Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182 z poź. zm.), tj. podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych dla Bazy, jest Minister Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 2/4.
 2. Dane osobowe w Bazie są przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia warunków realizacji zasady konkurencyjności przez Beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.
 3. Maksymalny zakres danych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych to:
  1. Nazwa Beneficjenta (nazwa np.: firma, pod którą występuje Beneficjent);
  2. Imię i nazwisko Użytkownika (imię i nazwisko osoby wprowadzającej ogłoszenie);
  3. Identyfikator Użytkownika (login);
  4. Adres pocztowy Beneficjenta (województwo, powiat, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy);
  5. Adres e-mail Beneficjenta;
  6. Telefon Beneficjenta;
  7. Faks Beneficjenta;
  8. NIP (numer identyfikacji podatkowej) Beneficjenta;
  9. Tytuł projektu;
  10. Sygnatura projektu;
  11. Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę;
  12. Dane osoby do kontaktów z Zamawiającym/Beneficjentem - imię i nazwisko, numer telefonu, pod który należy kontaktować się w związku z wystawionym ogłoszeniem, e-mail (osoby do kontaktu);
  13. Dane oferenta wybranego na wykonawcę zamówienia – nazwa (firma pod którą występuje wykonawca), adres pocztowy województwo, powiat, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy).
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014 poz. 1182 z późn. zm.) dla danych wymienionych w punkcie 3 litera od a do m niniejszego rozdziału. Dane osobowe są niezbędne do stworzenia warunków realizacji zasady konkurencyjności przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym, w tym Regionalnym Programem Operacyjnym, na podstawie art. 5 ust. 1, punkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146 z późn. zm.); art. 65 ust.1, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.).
 5. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Osoba wprowadzająca ogłoszenie, w przypadku chęci wypełnienia pól „Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia” oraz „Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę” w sekcji „Informacje o ogłoszeniu”,  tzn. danych osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia, o dane inne niż własne, powinna wcześniej poinformować tę osobę, że jej dane ukażą się w ogłoszeniu jako osoby do kontaktu oraz zapoznać ją z treścią niniejszego rozdziału Regulaminu.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zarejestrowania konta i/lub skutecznego wystawienia ogłoszenia.
 8. Przetwarzane w Bazie dane osobowe Użytkownika nie są udostępniane przez Administratora Danych Osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, kiedy obowiązek udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa, bądź niniejszego Regulaminu.
 9. W Bazie nie należy umieszczać materiałów i treści zawierających większy zakres danych osobowych niż określony w pkt 3.
 10. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

 

 

Rozdział VI

Prawa autorskie

 1. Użytkownik umieszczający Ogłoszenie w Bazie potwierdza, że posiada prawa do: wykorzystywania, utrwalania w pamięci komputera, zmieniania, usuwania, uzupełniania, zwielokrotniania i rozpowszechniania (w szczególności w Internecie) danych w nim zawartych.
 2. Użytkownik publikujący w Bazie treści, co do których prawa autorskie przysługują mu jako twórcy, zrzeka się wszelkich roszczeń względem Ministerstwa oraz innych Użytkowników i Internautów z tytułu nieodpłatnego wykorzystania tych treści w zakresie określonym w pkt. 1.
 3. Użytkownik udostępniający w Bazie treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia w Bazie treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
 4. W przypadku umieszczenia w Bazie przez Użytkownika materiałów mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), Użytkownik ten udziela Ministerstwu nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Bazy.

 

Rozdział VII

Odpowiedzialność

 1. Ministerstwo nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Bazie przez Użytkowników.
 2. Ministerstwo nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości wysyłanych przez Oferentów w odpowiedzi na umieszczone Bazie ogłoszenie, ani też nie daje gwarancji co do wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności produktów, robót i usług świadczonych przez tychże Oferentów.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Bazie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych użytkowników niezgodnie z celami Bazy lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Ministerstwo nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek zobowiązań, na które wskazywać będzie informacja o wyniku postępowania uzupełniana przez ogłoszeniodawcę.
 5. Ministerstwo nie odpowiada za zdolności Oferentów do zaciągania zobowiązań.
 6. Ministerstwo nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane przez Użytkowników w Bazie. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Bazie odsyłacz.
 7. Ministerstwo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Bazy.
 8. Ministerstwo nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników oraz Internautów za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Bazy, a także utratę danych Użytkowników powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich. Ministerstwo poprzez Operatora Bazy zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników i Internautów o zakłóceniach w jej funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
 9. Ministerstwo nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu materiałów umieszczonych w Bazie.
 10. Ministerstwo nie odpowiada wobec Użytkowników i osób trzecich za:
  1. treść danych zamieszczanych przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych oraz poprawność podawanych przez nich adresów e-mail;
  2. jakiekolwiek szkody Użytkownika lub Internauty spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkowników lub Internautów;
  3. treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości stanowiących korespondencje pomiędzy Oferentem bądź Internautą i Użytkownikiem;
  4. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej;
  5. niemożność zalogowania się w Bazie spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika.

 

Rozdział VIII

Zgłoszenia problemów

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Bazy, problemy i uwagi związane z rejestracją w Bazie mogą być zgłaszane przez Użytkownika  pocztą elektroniczną. Dane kontaktowe podane są na stronach Bazy.
 2. Czas na odpowiedź na zapytanie kierowane poprzez pocztę elektroniczną 2 dni robocze od dnia otrzymania zgłoszenia. Ministerstwo zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania, jeżeli wynikać ono będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 3. Ministerstwo poprzez Operatora Bazy zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu  w funkcjonowaniu Konta lub Bazy.

 


Rozdział IX

Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Ministerstwo zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmian.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Bazie, z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Ministerstwo zobowiązuje się powiadamiać Użytkowników drogą elektroniczną o zmianach Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników od dnia wskazanego w tymże Regulaminie, jako dzień wejścia w życie zmian.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie Bazy w części niewymagającej autoryzacji.
 6. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 8. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Bazy. Każdy  Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Bazy, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 grudnia 2015 r.