listy sprawdzające

listy sprawdzające
Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2019

stosowanie ww. dokumentów nie jest obligatoryjne,
jednak może być bardzo pomocne we właściwym prowadzeniu postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności lub
rozeznaniem rynku.